របកគំហើញ​ថ្មី ៖ ត្បូង​ពេជ្រ​ពណ៌​ខៀវ ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ពី​មហា​សាគរ​… បុរាណ​ – CEN