​គ​.​ជ​.​ប នឹង​ត្រួតពិនិត្យ ផ្ទៀងផ្ទាត់ បូកសរុប​លទ្ធផល នៃ​ការបោះឆ្នោត នៅ​ថ្ងៃទី​៤ សីហា​ – CEN