ចិន​គំរាម​វាយ​ពន្ធ​លើ​ទំនិញ​អាមេរិក​មានតម្លៃ​៦០០០០​លាន​ដុល្លារ​ – CEN