​អាមេរិក​លើកឡើង​ទិសដៅ​សំដៅ​ធានា​ជំនួយ​ទៅដល់​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN