តួឯក​ប្រុស​ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន ខណៈ​ខាង​ស្រី​កំពុង​តាម​ប្រមាញ់ បន្ទាប់​ប្រើ «​ក្បាច់​ពិសេស​» នៅ​ទីសាធារណៈ​នា​រាត្រី​យប់​ស្ងាត់​ – CEN