តម្រង់​ទិស​និស្សិត ដែល​កំពុង​សិក្សា ជំនាញ​នីតិសាស្ត្រ ដើម្បី​ឈាន​ចាប់​យក​វិជ្ជាជីវៈ​ច្បាប់ និង​តុលាការ​ដែល​ខ្លួន​ពេញចិត្ត​ – CEN