រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​កសិកម្ម ស្នើ​ឲ្យ​សហភាព​អឺរ៉ុប បន្ត​ជួយ អភិវឌ្ឍ​កម្ពុជា លើ​វិស័យ​កសិកម្ម​ – CEN