បុរស​ម្នាក់ រំខាន​កិច្ចការ​សមត្ថកិច្ច និង​លួច​កៀប​លេខ​វិទ្យុទាក់ទង អាច​ជាប់ពន្ធនាគារ ៥​ឆ្នាំ​ – CEN