គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ​ថ្ងៃ​ទី​៣សីហា ស្លាប់៤នាក់ របួស៧នាក់ – CEN