សត្វ​ទា​ដែល​ចេះ​យល់​សម្តី និង​កាយវិការ​របស់​មនុស្ស ហើយ​ចេះ​យក​ចិត្ត​ដើម្បី​រួច​ពី​ការ​… សម្លាប់​! (​វីដេអូ​) – CEN