ចាប់​ប្រមូល​ផល​ដំឡូង​មី​ជិត​៤០០០​ហិកតា ​ខ​ណៈ​ដែល​ដំឡូង​មី​មាន​ទីផ្សារ ​ពលរដ្ឋ​ក្នុងស្រុក​រមាស​ហែក ​មាន​សង្ឃឹម​ឡើងវិញ​ – CEN