មានតែ​ជប៉ុន ៖ ក្រុមហ៊ុន​ចម្លែក​បំផុត​ពិភពលោក ដែល​បុគ្គលិក​បើ​ចង់ សឹម​ទៅ​ធ្វើការ ពុំនោះសោត​អាច​សម្រាក​បាន​តាមចិត្ត​… – CEN