លើក​ទី​១​ហើយ ដែល​ម្តាយ​របស់​មេ​ភេរវកម្ម​ពិភពលោក Bin Laden និយាយ​អំពី​កូន​របស់​ខ្លួន​ – CEN