ចិន ៖ លក់​កូនប្រុស​ទើប​កើត បាន​លុយ​ភ្លាម​ប្រមូលគ្នា​ផឹក​ភ្លែត មានអី មិនទាន់​ស្រវឹង​ផង ប៉ូលិស​ក្របួច​ជាប់​ – CEN