ពី​ចម្ការ មក​ដល់​ទីក្រុង​ហើយ “​បរិភោគ​ធុរេន ទុក​គ្រាប់​” តម្លៃ​មិន​… ប្រែប្រួល​! – CEN