អាមេរិក​សង្ស័យថា​Venezuela រៀបចំ​ឱ្យមាន​ករណី​ធ្វើឃាត​ប្រធានាធិបតី​(មានវីដេអូ) – CEN