ឆ្នោត​ត្រូវ​លេខ​ពិសេស បែរជា​បុគ្គលិក​ផ្ទៀងផ្ទាត់​លេខ​ដោយ​ម៉ាស៊ីន​ហែក​ជា​ពីរ​បោះ​ចូលក្នុង​ធុងសំរាម​ – CEN