រណ្ដៅ​ម​ជ្ជុ​រាជ​៖​ឃើញ​លេប​ឡាន​ស្រស់ៗ​នៅ​ស្រុក​គេ បារម្ភ​ស្រុក​ឯង​ – CEN