អភិបាល​រាជធានី ស្នើឲ្យ​អ្នកវិនិយោគទុន ចូលរួម​វិនិយោគ​បន្ថែមទៀត ហើយ​អ្នកវិនិយោគ​ទាំងអស់ ត្រូវ​ការពារ​ដោយ​ច្បាប់​ – CEN