ទិវា​តក់ស្លុត​នៅ Chicago ៖ មនុស្ស ៤៤​នាក់ ត្រូវ​បាញ់ប្រហារ ហើយ​៥​នាក់ បាន​ស្លាប់​ក្នុងអំឡុង ១៤​ម៉ោង​ – CEN