​កូន​ក​តញ្ញូ ៖ យក​ម្តាយ​ចាស់ជរា​នៅ​ជាមួយ​រាល់​ពេល​ធ្វើដំណើរ ៣០ Km ទៅកាន់​កន្លែង​ធ្វើការ ដើម្បី​ងាយ​… មើលថែ​ – CEN