កាំភ្លើង​និង​ដាវ​រាប់ពាន់​កប់​ក្នុង​សាលារៀន​នៅ ​Tokyo – CEN