កូរ៉េខាងជើង​ជឿជាក់ថា​នឹងមាន​ការប្រព្រឹត្តទៅ​ជំនួប​កំពូល​លើក​ទី​២ ជាមួយ​អាមេរិក​ – CEN