ចិន​ប្រកាសថា​នឹង​យោ​ធូប​នីយកម្ម​សមុទ្រ​ចិន​ខាងត្បូង​ – CEN