​ជនសង្ស័យ​ចំនួន​១០​នាក់ ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ផលិតផល​ក្លែងក្លាយ ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​តុលាការ – CEN