កម្ពុជា​និង​ឥណ្ឌា ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ឱ្យ​កាន់តែ​ល្អប្រសើរ លើ​គម្រោង Digital – CEN