បុរស​ឥណ្ឌា​ម្នាក់ ចាប់រំលោភ​គោ ហើយ​អះអាងថា ជា​ប្រពន្ធ​របស់​គាត់​ចាប់ជាតិ​ថ្មី​ – CEN