សមាជិកសម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមខេត្តព្រះសីហនុ ត្រៀមបរិច្ចាគឈាមជូនមន្ទីរពេទ្យខេត្ត – CEN