ប្រទេសកេន​យ៉ា ៖ ដាក់បញ្ចូល​សត្វ​អូដ្ឋ​ទៅ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​កងកម្លាំង​បង្ក្រាប​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ – CEN