​ចម្លើយ​គួរឲ្យ​អស់សំណើច ៖ …​ប្រហែល​បង្កង​នោះ​វា​ស៊ី​ហើយ​មើលទៅ​! – CEN