ព្រោះ​ចង់បង្ហាញ​ថ្ងៃ​ទទួល​សញ្ញាប័ត្រ​ដ៏​អស្ចារ្យ ចុះ​ថតរូប​ជាមួយ​ក្រពើ ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​គ្រប់ៗ​គ្នា​បុក​ពោះ​ជំនួស​ជាខ្លាំង​ – CEN