លោក​Trump បង្ខំ​ឱ្យ​ពិភពលោក​ជ្រើស​យក​អាមេរិក ឬ​អ៊ីរ៉ង់​ – CEN