ប្រទេស​ចិន​បង្កើន​ប្រាក់រង្វាន់​លើកទឹកចិត្ដដ​ល់​អ្នករាយការណ៍ រឿង​ពុករលួយ​ – CEN