​ក្រុម​សន្តិសុខ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សរា និង​ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ ប៉ះ​សម្តី​គ្នា​មួយ​ប្រាវ រឿង​ហាមឃាត់ភ្ញៀវ​ទេសចរ​វៀតណាម​មួយក្រុម ចង់​ធ្វើ​ពិធី​សាសនា​នៅក្នុង​អង្គរ – CEN