ជំនួប​រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស​អាស៊ាន ដើម្បី​ពិភាក្សា និង​តាមដាន​កិច្ច​ប្រឹងប្រែង​របស់​អាស៊ាន ក្នុង​ការកសាង​សហគមន៍ និង​សមាហរណកម្ម​សេដ្ឋកិច្ច​ – CEN