រដ្ឋាករទឹក​មាន​គម្រោង​កសាង​រោងចក្រ ផលិត​ទឹកស្អាត​ធំៗ​បន្ថែមទៀត ខណៈ​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ មិនទាន់​គ្រប់គ្រាន់​ – CEN