ជំនួស​ឲ្យ​ការប្រើ​សាំង ឬ​ប្រេង រថយន្ត​ក្រុង​នៅ​អង់គ្លេស និង​ធ្វើ​សកម្មភាព​ដោយ​…​ផឹក​កាហ្វេ​ – CEN