ទូត​បារាំង​ប្រចាំ​នៅ​កម្ពុជា​សាទរ​ចំពោះ​សមិទ្ធផល​ដែល​ក​កម្ពុជា​សម្រេចបាន​កន្លងមក​ – CEN