ហ្វាន​ពៀន​ពៀន ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ជា​លើក​ទី ២ នៅ​ប៉េកាំង​ – CEN