យុវជន​ពីរ​នាក់​ត្រូវបាន​នគរបាល ឃាត់ខ្លួន​ដោយ​ពាក់ព័ន្ធ​ការ​រក្សាទុក ដឹកជញ្ជូន ប្រើប្រាស់​នូវ​សារធាតុ​ញៀន​ខុុសច្បាប់​ – CEN