ផឹកស៊ី​ស្រាថ្នាំ ជាមួយគ្នា ទាស់​ពាក្យសម្ដី​បន្តិច​បន្តួច ទាញ​ដាវ​កាប់​លើ​ភាគី​ម្ខាង​ទៀត រយះ​ក្បាល​ – CEN