រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ស្នើ​ប្រតិភូ​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ជប៉ុន JDS ជួយ​ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​វឌ្ឍនភាព និង​សក្តានុពល​របស់​កម្ពុជា ទៅកាន់​ពិភពលោក​ – CEN