គូ​ដណ្តឹង​ត្រៀម​រៀបការ លួងលោម Justin Bieber ដែល​កំពុង​ឱប​មុខ​យំ នៅ​ចិញ្ចើមថ្នល់​…! – CEN