ហេតុអ្វី​បានជា​និស្សិ​តគួ​ពិចារណា​សិក្សា​នៅ AUPP? – CEN