ស្ថានទូត​អាមេរិក​ជួល​ដី​តម្លៃ​រាប់ពាន់​លាន​នៅ​ហុងកុង ក្នុង​រយៈពេល​ដល់​ទៅ​…៩៩៩​ឆ្នាំ​ – CEN