ប៉ា​រ៉ា​សិត នៅក្នុង​ពោះ​ទាហាន​កូរ៉េខាងជើង រត់ចោលជួរ​បញ្ជាក់បាន​រឿង​ច្រើន​ដែល​កំពុង​កើតមាន​នៅ​កូរ៉េខាងជើង​ជា​…​ការពិត​! – CEN