មន្ត្រីនគរបាល​ម្នាក់​ដេក​សុបិន​ឃើញ​មនុស្ស​ដេញ​វាយ​និង​ចាប់​វះ​ពោះ ទើបបាន​ជា​មមើរ បាញ់​កាំភ្លើង​ខ្លី​ជិត​១០​គ្រាប់​ – CEN