ពង្រឹង​សមត្ថភាព​មន្ត្រី​នគរបាល បង្ក្រាប ពិនិត្យ​គ្រប់​គោលដៅ​ដែល​ស្មុគស្មាញ និង​បង្ក្រាប​ឲ្យបាន​រាល់​បទល្មើស​ – CEN