អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ផ្អាក​ផ្គត់ផ្គង់​ភ្លើង​នៅ​តំបន់​មួយចំនួន ទៅតាម​ពេលវេលា និង​ទីកន្លែង​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​៩​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែសីហា​​ – CEN