រយៈពេល​៣ ឬ​៤​ថ្ងៃ ខាងមុខ កម្ពស់​ទឹកទន្លេ នឹង​ឡើង​ខ្ពស់​ជាង​កម្រិត​កម្ពស់​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ – CEN